''Filteraar maakt reuzensprongen'' (Dagblad v/h Noorden)
*English translation below*

''Voor filterfabrikant Proxcys uit Nieuw-Amsterdam is de verhuizing naar Emmen een mijlpaal.
Niet alleen omdat er een veel groter pand wordt betrokken, maar ook omdat er veel nieuwe plannen voor de toepassing van de filters zijn.''

Algemeen directeur Marcel Raedts is apetrots op de reuzensprongen die het ''Klein Duimpje'' maakt. Sinds 2010 huist Proxcys in het 1000 vierkante meter grote pand aan de Bedrijvenweg in Nieuw-Amsterdam. ''Met zes man zijn we van start gegaan op deze locatie'', vertelt Raedts terwijl hij over de vloer van de omvangrijke bedrijfshal beent. ''Inmiddels werken er rond de 30 man bij ons''. In juli gaat de fabrikant over naar de nieuwe locatie: het voormalige onderkomen van drukkerij Van Liere Media aan de Waanderweg in Emmen, goed voor ongeveer 2700 vierkante meter aan oppervlakte.

Proxcys maakt al jaren slimme filterinstallaties, die verschillende deeltjes in een vloeistof kunnen scheiden. De filterproducent levert wereldwijd aan een tiental multinationals. De installaties van Proxcys doen daarbij iets bijzonders op medisch terrein. Ze halen plasma-eiwitten uit bloed van donoren. Uit dat gelige plasma worden onder meer stollingsfactoren en antistoffen gevist. Deze medicijnen kunnen patiënten met verschillende aangeboren aandoeningen of levensbedreigende infecties helpen.

Volgens Raedts is deze markt momenteel goed voor 80% van de omzet. Maar dat gaat veranderen, zegt hij, want de filters kunnen ook in een andere bedrijfstak goed worden gebruikt. ''We gaan voor een verdubbeling van onze cijfers in de komende vijf tot tien jaar door onze pijlen onder meer op de producenten van vleesvervangers te richten''.
Binnen deze branche was dergelijke technologie onbetaalbaar, maar Proxcys is van plan een financieel acceptabel alternatief te bieden. De eerste 'vleesfilter' rolt naar verwachting tegen het einde van dit jaar van de band. ''De kunst is nog het vinden van een partij die dit avontuur aandurft. Belangstelling is er, maar het eerste schaap moet nog over de dam.''

Dagblad van het Noorden, 09-02-2020


English translation:
Filter manufacturer is taking giant leaps!

‘’The move to Emmen is a major milestone for the filter manufacturer Proxcys from New-Amsterdam. Not only because Proxcys is moving to a much larger building, but also because there are many new plans for the application of the filters.''
General manager Marcel Raedts is very proud of the giant leaps that his company is making. Since 2010, Proxcys has been housed in the 1,000 square meter building at the Bedrijvenweg in New-Amsterdam. "We started with six people at this location," says Raedts as he strides across the floor of the extensive industrial hall. "Around 30 people are working at Proxcys now".
In August, the manufacturer will move to the new location: the former home of the Van Liere Media printing company at the Waanderweg in Emmen, which covers approximately 2,700 square meters.

Proxcys has been making smart filter installations for years, these can separate different particles in a liquid. The filter producer supplies to multiple multinationals worldwide. The Proxcys installations do something special in the medical field. They can extract plasma proteins from blood of donors. Coagulation factors and antibodies are obtained out of this yellowish plasma. These drugs can help patients with various congenital anomalies or life-threatening infections.

According to Marcel Raedts, this market currently accounts for 80% of their turnover. But that is going to change, he says, because the filters can also be used in other industries. "We are aiming to double our figures in the next five to ten years by targeting producers of meat substitutes, among other things." Such technology was prohibitive in this industry, but Proxcys plans to provide a financially acceptable alternative.
The first 'meat filter' is expected to roll off the band by the end of this year. "The trick is to find a party who is ready for this adventure.''

Dagblad van het Noorden, 09-02-2020